ලිංගිකත්වය කෙරෙහි මනෝවිද්‍යාත්මක පසුබිම | Psychological factors of sex life


Gossip9 Article : I wish to set aside a second to speak about exactly what might be having your sex life existence lower. Certainly all of us can’t repair the flagging sex life existence when the flagpole is actually damaged. And when your own banner is actually soaring from half-mast due to bodily, psychological or even relational difficulties, not really the very best sex techniques may allow you to increase which banner. Think about the subsequent example. Huge numbers of people eat supplements, plus they don’t have the anticipated advantages. The reason why? To begin with, for those who have the poisonous intestinal, or perhaps a blocked upward lean meats or even kidneys, then you definitely tend to be tossing nutrition right into a rubbish pile. Exactly the same holds true for the sex life existence. For those who have fundamental psychological, bodily or even relational problems happening, If you have underlying emotional, physical or relational issues going on, you’re never going to be able to clean up your sex act. 


5 comments:

 1. හමෝම කියවිය යුතු ලිපියකි

  ReplyDelete
 2. vivaha jivithya gatha karana ayata aththatama meka gadak hoda lipiyak.

  ReplyDelete
  Replies
  1. same problem happens to me. and still happening, but no solution, my wife refuse to read this letter to.

   dami

   Delete
 3. very worth full description. same problem i had face to me. i get the solution. Now i am in happy......

  ReplyDelete
 4. 'ලිංගිකත්‌වයේ යෙදීම' වැරදි යෙදුමකි

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...